Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Zadel- en tuigmakerij Ingrid Sanders

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
De verkoper: de verkoper en reparateur van harnachement die met een koper een overeenkomst
aangaat of wil aangaan;
De koper: de consument die met de verkoper een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep
Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte zaken en/of de overeengekomen zaken
en/of halfgerede producten aan de koper.
Harnachement: harnachements, tuigen, hoofdstellen en paardensportartikelen bedoeld voor gebruik op en met paarden

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de verkoper van harnachement en de consument als koper van een harnachement. De verkoper heeft deze voorwaarden van toepassing verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de verkoper, voor de uitvoering waarvan door verkoper derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Verkoper en de koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien de verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de verkoper in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend en hebben een aanvaardingstermijn van vier weken, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. De verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is de verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de verkoper anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht de verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Leveringstermijnen, aflevering, retourzending en betaling.

 1. De verkoper maakt bij afsluiten van de overeenkomst de leveringstermijnen kenbaar aan de koper.
 2. Deze leveringstermijn geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper de verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De verkoper dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Indien tijdens de aflevering van het harnachement blijkt dat het noodzakelijk is om zaken aan het harnachement te wijzigen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De verkoper zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering
 4. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is de verkoper gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door beide partijen. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van de verkoper op en is voor de koper geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de verkoper een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor het te leveren harnachement.
 6. Indien de koper in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens de verkoper gehouden is, dan is de koper aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van de verkoper daardoor direct of indirect ontstaan.
 7. Indien de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is de verkoper onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
  – Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
  – indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan de verkoper toekomende bevoegdheid of een op de verkoper rustende
  verplichting ingevolge de wet;
  – In andere gevallen, dit met dien verstande dat de koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de koper
  gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en
  plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de verkoper alsdan alsnog bereid is om de
  overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer
  dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 8. De verkoper houdt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt of door schuld anders dan die van de verkoper of leverancier is beschadigd.

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. De verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
  – De koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  – Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
  onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de verkoper
  kan worden gevergd.
 2. Indien de ontbinding aan de koper toerekenbaar is, is de verkoper gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien de verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien de verkoper op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de verkoper, zal de verkoper in overleg met de koper zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de koper toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan de verkoper is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de koper in rekening gebracht. De verkoper zal de koper zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De koper is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door de verkoper genoemde termijn te voldoen, tenzij de verkoper anders aangeeft.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de verkoper vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de verkoper op de koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de koper in rekening worden gebracht.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door de verkoper aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door de verkoper aangegeven.
 2. Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de koper van rechtswege in verzuim. De koper is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente.
 3. Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Koper. De koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door de verkoper in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de verkoper totdat de koper alle verplichtingen uit de met de verkoper gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door de verkoper geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de verkoper veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de koper verplicht om de verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De koper verplicht zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde harnachement te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan de verkoper ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is de verkoper gerechtigd tot deze penningen.
 6. Voor het geval de verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan de verkoper en door de verkoper aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de verkoper zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8. Conformiteit, Garanties, onderzoek en reclames

 1. De verkoper staat er voor in dat het harnachement voldoet aan de vermelde specificaties en niet in strijd is met bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften zoals bekend op de datum van het sluiten van de overeenkomst. De verkoper staat er bovendien voor in dat het harnachement die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen voor een normaal gebruik nodig, deugdelijk en bruikbaar zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeen gekomen.
 2. Paarden kunnen van vorm veranderen. De verkoper kan nooit de garantie geven dat een bij aflevering goed passend harnachement altijd blijft passen. Het is mogelijk dat een bij aflevering goed passend harnachement na verloop van enkele maanden niet meer dezelfde ligging heeft op het paard waarvoor het is aangemeten. De verkoper is nooit verantwoordelijk voor ingrijpende voedingsveranderingen, trainingsveranderingen, ziekten en toediening van supplementen, welke veranderingen aan de ligging van een harnachement veroorzaken. De garantiebepalingen zijn derhalve uitsluitend van toepassing op vorm en fabricagefouten.
 3. De koper verklaart zich ervan bewust te zijn dat 100% garantie en succes niet door de verkoper te geven zijn en koper aanvaardt dat dit kan komen door
  – Het verschil in verwachtingspatroon van de koper en de technische mogelijkheden van het harnachement, de mogelijkheden van de de verkoper en de mogelijkheden, kwaliteiten en talenten van paard en de koper.
  – Dat hetgeen de ruiter voelt (ruitergevoel) niet meetbaar is, moeilijk te omschrijven en persoonlijk is en door de de verkoper niet of slechts beperkt beïnvloedbaar is.
  – Dat het gedrag van een paard door welke verandering dan ook onvoorspelbaar en onberekenbaar is. En dat een paard moeilijk aan kan geven wat of wie de oorzaak daarvan is.
  – Dat omstandigheden en veranderingen in paard en ruiter negatieve gevolgen kunnen hebben op het functioneren van het harnachement, welke buiten de invloedsfeer van de verkoper liggen.
 4. Garantie op harnachement omvat de volgende zaken;
  – materiaalfouten
  – Productiefouten
  – Ontwerpfouten
  – Onjuiste materialen
  Recht op garantie heeft de koper als het harnachement een technisch gebrek of gebreken heeft, waardoor het harnachement in mindere mate bruikbaar is voor het doel waarvoor het aangeschaft is. Aanspraak opgarantie kan na schriftelijke aanmelding binnen 14 dagen na het ontstaan van het gebrek. Voor het oplossen van het probleem welke is aangemeld voor garantie heeft de verkoper de keus uit vervangen of repareren van het harnachement. Vervanging of reparatie gebeurt onder de voorwaarden dat de bon van aankoop is bijgevoegd, het harnachement van de eerste eigenaar is en
  het harnachement gebruikt is op een manier waarvoor het ontworpen en verkocht is en gebruikt is op het paard waarvoor het harnachement is afgeleverd. In geval van vervanging is de koper gehouden om de vervangen zaak aan de verkoper te retourneren en de eigendom daarover aan de verkoper te verschaffen, tenzij de verkoper anders aangeeft.
 5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag of onjuist onderhoud en wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de verkoper, de koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de verkoper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen).
 6. De koper is gehouden het harnachement te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat het harnachement hem ter beschikking wordt gesteld. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. De koper dient de verkoper in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 7. Indien de koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van eventueel overig besteld harnachement. 8.Indien de door de verkoper verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de koper in rekening gebracht worden
 8. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de verkoper daardoor gevallen, integraal voor rekening van de koper.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Indien de verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de verkoper is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. De verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de verkoper toegerekend kunnen worden;
  – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval
  van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 6. Indien de verkoper aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De verkoper beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. De aansprakelijkheid van de verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de verkoper.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn niet gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel of rechtbank
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met De verkoper.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.